عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
دانشنامه
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.

مرحله

انتشار: جمعه ۲۲ ذی‌الحجه ۱۴۳۵

مرحله در لغت، مسافت یك روز راه است كه مسافر طی می‌كند و عبارت است از دو منزل یعنی دو بَرید و در اصطلاح مجموع چند منزل را كه دارای احكام همانند هستند، مرحله می‌نامند و به همین اعتبار به هر یك از عوالم مرحله می‌گویند [۱]. (سیر و سلوک (طرحی نو در عرفان عملی شیعی)) .

پانویس

۱. سير و سلوك منسوب به علامه بحرالعلوم، ص ۲۳(پاورقی).

مربوط به دسته های: زبان سلوک - اصطلاحات عرفانی -