عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
دانشنامه
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.

فیض اقدس

انتشار: پنج‌شنبه ۲۴ شوال ۱۴۳۵ - بروزرسانی: سه‌شنبه ۲۷ رمضان ۱۴۳۶
منبع: حکمت عرفانی؛ تحریری از درس‌های عرفان نظری استاد سید یدالله یزدان‌پناه ، صفحه 494 تا 496

فيض اقدس، مرحله علمی فيض خداوند و نفس رحمانی و فيض مقدس مرحله وجودی اين فيض مي‌باشد. محقق قيصری درباره اقسام فيض مي‌گويد:

فيض خداوند بر دو گونۀ فيض اقدس و مقدس تقسيم مي‌شود كه با فيض اقدس، اعيان ثابته‌ و استعدادهای اصلی آنها در علم خداوند [و تعين ثاني] حاصل مي‌شود و با فيض مقدس، همان اعيان با لوازم و توابع آن در خارج تحقق مي‌يابد.

فیض اقدس

همه آنچه از حق‌تعالي صادر مي‌شود، اعم از تعين‌های حقانی، اعيان ثابته، اسمای الهيه، اسماي کونيه و تعين‌های خلقی و اعيان خارجي، همگي فيض الهي هستند اما فيض حق‌تعالي با همه تکثري که دارد، بر اساس قاعدۀ الواحد يک فيض است که پيش‌تر با آن، با عنوان «نفس‌ رحماني» آشنا شده‌ايم. اين فيض وحداني در

مربوط به دسته های: خداشناسی عرفانی -