عرفان و حکمت
عرفان و حکمت در پرتو قرآن و عترت
تبیین عقلی و نقلی عرفان و حکمت و پاسخ به شبهات
صفحه‌اصلیدانشنامهمقالاتتماس با ما

فیض اقدس

منبع: حکمت عرفانی؛ تحریری از درس‌های عرفان نظری استاد سید یدالله یزدان‌پناه ، صفحه 494 تا 496

فيض اقدس، مرحله علمی فيض خداوند و نفس رحمانی و فيض مقدس مرحله وجودی اين فيض مي‌باشد. محقق قيصری درباره اقسام فيض مي‌گويد:

فيض خداوند بر دو گونۀ فيض اقدس و مقدس تقسيم مي‌شود كه با فيض اقدس، اعيان ثابته‌ و استعدادهای اصلی آنها در علم خداوند [و تعين ثاني] حاصل مي‌شود و با فيض مقدس، همان اعيان با لوازم و توابع آن در خارج تحقق مي‌يابد.

فیض اقدس

همه آنچه از حق‌تعالي صادر مي‌شود، اعم از تعين‌های حقانی، اعيان ثابته، اسمای الهيه، اسماي کونيه و تعين‌های خلقی و اعيان خارجي، همگي فيض الهي هستند اما فيض حق‌تعالي با همه تکثري که دارد، بر اساس قاعدۀ الواحد يک فيض است که پيش‌تر با آن، با عنوان «نفس‌ رحماني» آشنا شده‌ايم. اين فيض وحداني در

مربوط به دسته های:خداشناسی عرفانی -