عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
دانشنامه
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.

قیصری

انتشار: سه‌شنبه ۱۳ رجب ۱۴۳۵
فهرست
 • ↓۱- شیخ داود قیصری (م ۷۵۱)

شیخ داود قیصری (م ۷۵۱)

از جمله شخصیت‌های مؤثر در عرفان نظری، قیصری است، او شاگرد کاشانی است و شرحی عالی بر فصوص الحکم نگاشته که متن درسی دورة دوم عرفان اسلامی است. قیصری قبل از شرح فصوص مقدمه‌ای در دوازده فصل می‌نگارد که حقاً خود کتابی عالی در عرفان نظری به حساب می‌آید و صدرالمتألهین بسیار به مطالب این مقدمه اهمیت می‌دهد.

مربوط به دسته های: قرن هفتم و هشتم هجری -