عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
دانشنامه
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.

فتوحات مکیه

انتشار: یکشنبه ۲۵ رجب ۱۴۳۵

عقائد محی الدین ابن عربی در فتوحات

محی الدین ابن عربی در مقدمه کتاب فتوحات تمام برادران و دوستان را شاهد گرفته و به ذکر عقائد خویش می‌پردازد تا این عقائد به منزلۀ محکماتی باشند برای ارجاع مشتبهات کلامش بدانها.

مقالات مرتبط

علامه حسن زاده ونکاتی درباره ابن عربی، فصوص الحکم و فتوحات مکیه

مربوط به دسته های: معرفی کتاب -