عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
دانشنامه
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.

ابن عطا آدمی

انتشار: سه‌شنبه ۱۳ رجب ۱۴۳۵
فهرست
 • ↓۱- ابن‌عطا آدمي

ابن‌عطا آدمي

ابوالعباس احمد‌بن‌عطا آدمي از شاگردان بزرگ جنيد است. در تفسير عرفاني مقامي بلند دارد و تفسير او در مجموعة آثار سلمي منتشر شده است. ابن‌عطا از مدافعان سرسخت حلاج بود و در همين راه به سال ۳۰۹ق يا ۳۱۱ق كشته شد.

مربوط به دسته های: قرن اول تا چهارم هجری -