عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
دانشنامه
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.

نکاح اسمایی

انتشار: پنج‌شنبه ۲۴ شوال ۱۴۳۵ - بروزرسانی: پنج‌شنبه ۲۹ ربیع‌الثانی ۱۴۳۶
منبع: حکمت عرفانی تحریری از درس‌های عرفان نظری استاد سید یدالله یزدان‌پناه صفحه ۴۴۱ تا ۴۴۲

نکاح اسمايی

نکاح اسمایی یا ازدواج اسمایی یا اجتماع اسمایی پس از مرحله اسم‌های هفت‌گانه مطرح می‌شود.[۱] مراد از نکاح و ازدواج اسمايی آن است که برخی از اسما با برخی ديگر به لحاظ تناسبات و درصدهای متفاوت و مختلف، درآميخته و ممزوج می‌شوند که اين نکاح و درهم‌آميختگی موجب پيدايش نام‌های جديد و تولد اسم‌های محدودتر و جزئی‌تر مي‌شود. اين سير که از کلی به جزئی پيش مي‌رود، هرچه جلوتر مي‌رود اسم‌ها محدود‌تر، مرکب‌تر و از سویی گسترده‌تر و تکثريافته‌تر مي‌شوند و اين مسير تا بي‌نهايت ادامه مي‌يابد، بنابراين هرچند در جانب کليت، اسم‌هاي خداوند محدود و قابل شمارش هستند، لکن در جانب جزئيت، نامحدود بوده و اسمای جزئیه بي‌نهايت می‌باشند. محقق قيصری دربارة کيفيت تکثر اسما با اشاره به تولد اسما از طريق نکاح اسمای بالاتر با يکديگر، مي‌گويد:

ويتولّد ايضاً من اجتماع الاسماء بعضها مع بعضٍ سواء کانت متقابلة او غير متقابله اسماء غير متناهية. [۲]

از اجتماع (و امتزاج و نکاح) برخي اسما با اسم‌های ديگر چه آنکه از اسمای متقابله باشند يا غيرمتقابله، اسم‌های بی‌نهایت تولد مي‌يابند.

بنابر آنچه در چينش نظام اسمايي گفته آمد، در تعين ثاني، ابتدا اسم جامع الله قرار دارد و پس از آن اسم الرحمن و ساير اسماي ذات و در پي آنها اسم‌هاي کلي چهارگانه و اسم‌هاي کلي هفت‌گانه مطرح هستند و پس از آنها بر اثر تناکح اسمایی، اسماي جزئية غيرمتناهيه شکل مي‌گيرند.

پانویس

۱. ر.ك: مصباح الانس، اصل هشتم از فصل اول از ص ۱۵۹ـ۱۶۴.

۲. شرح فصوص الحکم قيصري، ص ۱۵.

عناوین دیگر این نوشتار
 • نکاح اسمایی (عنوان اصلی)
 • نکاح اسمائی
 • تناکح اسمایی
 • تناکح اسمائی
مربوط به دسته های: جهان شناسی عرفانی -