عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
دانشنامه
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.

دعای سحر

انتشار: دوشنبه ۱۴ شوال ۱۴۳۵ - بروزرسانی: چهارشنبه ۱۲ رمضان ۱۴۳۸
منبع: الاقبال بالاعمال الحسنة ، جلد 1، صفحه 175 تا 177

سید بن طاووس در اقبال برای سحر ماه رمضان دعای ذیل را ـ که به دعای سحر معروف است ـ از امام رضا عليه‌السلام نقل می‌کند که ایشان فرموده‌اند: اين دعا دعايى است كه حضرت امام محمد باقر عليه السلام در سحرهاى ماه رمضان می‌خواندند ومی‌فرمودند در این دعا اسم اعظم الهی وجود دارد و دعای مباهله می‌باشد.

متن دعای سحر معروف

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ بَهائِكَ بِأَبْهاهُ وَ كُلُّ بَهائِكَ بَهِيٌّ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِبَهائِكَ كُلِّهِ ،

خدايا از تو درخواست مى‌كنم به حق زيباترين مرتبه از زيبايى‌ات،و همه مراتب زيبايى‌ات زيباست،خدايا از تو درخواست مى‌كنم به حق همه‌ مراتب زيبايى‌ات.


اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ جَمالِكَ بِأَجْمَلِهِ وَ كُلُّ جَمالِكَ جَمِيلٌ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِجَمالِكَ كُلِّهِ،

خدايا از تو درخواست مى‌كنم به حق نيكوترين مرتبه از جمالت،و همه مراتب جمال تو نيكوست،خدايا از تو درخواست‌ مى‌كنم به حق همه مراتب جمالت.


اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ جَلالِكَ بِأَجَلِّهِ وَ كُلُ‌ جَلالِكَ جَلِيلٌ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِجَلالِكَ كُلِّهِ.

خدا از تو درخواست مى‌كنم به حق برجسته‌ترين مرتبه از جلالت،و همه مراتب جلال تو برجسته است‌ خدايا از تو درخواست مى‌كنم به حق همه مراتب جلالت.


اللَّهُمَّ إِنَّ أَسْأَلُكَ مِنْ عَظَمَتِكَ بِأَعْظَمِها وَ كُلُّ عَظَمَتِكَ عَظِيمَةٌ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعَظَمَتِكَ كُلِّها،

خدايا از تو درخواست مى‌كنم به حق بالاترين مرتبه از عظمتت،و همه مراتب‌ عظمتت عظيم است،خدايا از تو درخواست مى‌كنم به حق همه مراتب عظمتت.


اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَسْأَلُكَ مِنْ نُورِكَ بِأَنْوَرِهِ وَ كُلُّ نُورِكَ نَيِّرٌ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِنُورِكَ كُلِّهِ،

خدايا از تو درخواست مى‌كنم به حق نورانى‌ترين‌ مرتبه از نورت،و همه مراتب نور تو نورانى است،خدايا از تو درخواست مى‌كنم به حق همه مراتب نورت.


اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ رَحْمَتِكَ بِأَوْسَعِها وَ كُلُّ رَحْمَتِكَ واسِعَةٌ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ كُلِّها.

خدايا از تو درخواست مى‌كنم به حق گسترده‌ترى‌ مرتبه از رحمتت،و همه مراتب رحمتت گسترده است،خدايا از تو درخواست مى‌كنم به حق همه مراتب رحمتت.


اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ كَلِماتِكَ بِأَتَمِّها وَ كُلُّ كَلِماتِكَ تامَّةٌ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكَلِماتِكَ كُلَّها،

خدايا از تو درخواست‌ مى‌كنم به حق كامل‌ترين مرتبه از مراتب كلمات،و همه مراتب كلماتت كامل است،خدايا از تو درخواست مى‌كنم به حق همه مراتب كلماتت.


اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ كَمالِكَ بِأَكْمَلِهِ وَ كُلُّ كَمالِكَ كامِلٌ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكَمالِكَ كُلِّهِ،

خدايا از تو درخواست مى‌كنم به حق كامل‌ترين مرتبه از كمالت و همه مراتب كمالت كامل است،خدايا از تو درخواست مى‌كنم به حق همه مراتب كمالت.


اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ أَسْمائِكَ بِأَكْبَرِها وَ كُلُّ أَسْمائِكَ كَبِيرَةً، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَسْمائِكَ كُلِّها.

خدايا از تو درخواست مى‌كنم به حق بزرگ‌ترين مرتبه از نامهايت،و همه مراتب نامهايت بزرگ است،خدايا از تو درخواست مى‌كنم به حق همه مراتب نامهايت‌.


اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ عِزَّتِكَ بِأَعَزِّها وَ كُلُّ عِزَّتِكَ عَزِيزَةٌ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ كُلِّها،

خدايا از تو درخواست مى‌كنم به حق عزيزترين مرتبه از عزّتت و همه مراتب عزّتت عزيز است،خدايا از تو درخواست مى‌كنم به حق همه مراتب عزتت‌ خدايا از تو درخواست ميكنم.اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ مَشِيَّتِكَ بِأَمْضاها وَ كُلُّ مَشِيَّتِكَ ماضِيَةٌ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَشِيَّتِكَ كُلِّها،

خدايا از تو درخواست ميكنم به حق نافذترين مرتبه اراده‌ات و همه مراتب اراده‌ات نافذ است خدايا از تو درخواست ميكنم به حق همه مراتب اراده‌ات.


اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ قدْرَتِكَ بِالْقُدْرَةِ الَّتِي اسْتَطَلْتَ بِها عَلى‌ كُلِّ شَيْ‌ءٍ، وَ كُلُّ قُدْرَتِكَ مُسْتَطِيلَةٌ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِقُدْرَتِكَ كُلِّها.

خدايا از تو درخواست ميكنم به حق قدرتت كه بر همه موجودات احاطه دارد و همه قدرتت بر تمام موجودات احاطه دارد خدايا از تو درخواست مى‌كنم به حق همه مراتب قدرتت.


اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ عِلْمِكَ بِأَنْفَذِهِ وَ كُلُّ عِلْمِكَ نافِذٌ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعِلْمِكَ كُلِّهِ،

خدايا از تو درخواست مى‌كنم به حق نافذترين مرتبه از مراتب علمت و همه مراتب علمت نافذ است، خدايا از تو درخواست مى‌كنم به حق همه مراتب علمت.


اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ قَوْلِكَ بِأَرْضاهُ وَ كُلُّ قَوْلِكَ رَضِيٌّ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِقَوْلِكَ كُلِّهِ،

خدايا از تو درخواست مى‌كنم به حق پسنديده‌ترين مرتبه از گفتارت،و همه مراتب گفتار تو پسنديده است‌ خدايا از تو درخواست مى‌كنم به حق همه مراتب گفتارت.


اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ مَسائِلِكَ بِأَحَبِّها إِلَيْكَ، وَ كُلُّ مَسائِلِكَ[۱] إِلَيْكَ حَبِيبَةٌ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَسائِلِكَ كُلِّها،

خدايا از تو درخواست مى‌كنم به حق محبوبترين مرتبه از خواسته‌هايت نزد تو،و همه مراتب خواسته‌هايت محبوب است‌ خدايا از تو درخواست مى‌كنم به حق همه مراتب خواسته‌هايت.


اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ شَرَفِكَ بِأَشْرَفِهِ وَ كُلُّ شَرَفِكَ شَرِيفٌ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِشَرَفِكَ كُلِّهِ،

خدايا از تو درخواست مى‌كنم به حق شريف‌ترين مرتبه از شرفت،و همه مراتب شرف‌ تو شريف است،خدايا از تو درخواست مى‌كنم به حق همه مراتب شرفت.


اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ سُلْطانِكَ بِأَدْوَمِهِ وَ كُلُّ سُلْطانِكَ دائِمٌ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِسُلْطانِكَ كُلِّهِ،

خدايا از تو درخواست مى‌كنم به حق پايدارترين مرتبه از سلطنتت‌ و همه مراتب سلطنت تو پايدار است،خدايا از تو درخواست مى‌كنم به حق مراتب سلطنتت.


اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ مُلْكِكَ بِأَفْخَرِهِ وَ كُلُّ مُلْكِكَ فاخِرٌ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمُلْكِكَ كُلِّهِ،

خدايا از تو درخواست مى‌كنم به حق باافتخارترين مرتبه از فرمانروايى‌ات و همه مراتب فرمانروايى‌ات با افتخار است،خدايا از تو درخواست مى‌كنم به حق همه مراتب فرمانروايى‌ات.


اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ عُلُوِّكَ بِأَعْلاهُ‌ وَ كُلُّ عُلُوِّكَ عالٍ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بعُلُوِّكَ كُلِّهِ،

خدايا از تو درخواست مى‌كنم به حق‌ برترين مرتبه از برترى‌ات و همه مراتب برترى‌ات برتر است،خدايا از تو درخواست مى‌كنم به حق همه مراتب برترى‌ات.


اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ مَنِّكَ بِأَقْدَمِهِ وَ كُلُّ مَنِّكَ قَدِيمٌ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَنِّكَ كُلِّهِ.

خدايا از تو درخواست مى‌كنم به حق ديرينه‌ترين‌ مرتبه از كرمت،و همه مراتب كرمت ديرينه است،خدايا از تو درخواست مى‌كنم به حق همه مراتب كرمت.


اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ آياتِكَ بِأَكْرَمِها وَ كُلُّ آياتِكَ كَرِيمَةٌ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِآياتِكَ كُلِّها،

خدايا از تو درخواست مى‌كنم به حق گرامى‌ترين‌ مرتبه از نشانه‌هايت،و همه مراتب نشانه‌هايت گرامى است.خدايا از تو درخواست مى‌كنم به حق همه مراتب نشانه‌هايت.


اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِما أَنْتَ فِيهِ مِنَ الشَّأْنِ وَ الْجَبَرُوتِ، وَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ شَأْنٍ وَحْدَهُ وَ جَبَرُوتٍ وَحْدَها، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ، بِما تُجِيبُنِي بِهِ حِينَ أَسْأَلُكَ، فَأَجِبْنِي يا اللَّهُ

خدايا از تو درخواست مى‌كنم به حق‌ آنچه از جاه و جبروت كه در آنى،و از تو مى‌خواهم به حق هر جاه به تنهايى و به حق هر جبروت به تنهايى،خدايا از تو درخواست مى‌كنم به حق آنچه اجابت مى‌كنى مرا به آن هنگامى كه از تو درخواست مى‌كنم پس مرا اجابت كن اى خدا.


در اینجا حاجت خود را بیان کن ،که انشاء اللّه به تو عطا خواهد شد. [۲].

پانویس

۱. بأحبّها و كلها (خ ل).

۲. عنه البحار ۹۸: ۹۳- ۹۵.

مربوط به دسته های: مراقبات ماه رمضان - ادعیه -