عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
پرسش و پاسخ
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.
عرفان و حکمت > پرسش و پاسخ > چرا پیامبر باید مطلقا معصوم باشد؟

چرا پیامبر باید مطلقا معصوم باشد؟

دليل عقلى بر عصمت انبيا با اين‌كه از مسلمات بلكه ضرورى مذهب شيعه دانسته‌اند، لكن ادله مذكوره، شامل «يك غيبت با عيال» مثلًا نمى‌شود و بر فرض بشود، عدالت كافى است و بر فرض ادله تمام باشد نسبت به خصوص جنبه رسالت بيان احكام است كه مصون از سهو و نسيان باشد و نسبت به معاصى ديگر تمام نيست و اساساً داعى بر اصرار اثبات اين موضوع چيست؟ كه اگر يك نفر عادل مصون از خطا و نسيان پيغمبر باشد تالى فاسدش چيست؟

علامه سید محمد‌حسین طباطبائی
پاسخ:۱

منبع: بررسى‌هاى اسلامى(به كوشش سيد هادى خسرو شاهى)، ج‌۲، ص: ۱۷۹

طبق دليل عقلى كه نبوت عامه را اثبات مى‌كند، هدايت بشر از راه وحى آسمانى جزء آفرينش و تكوين است و در تكوين خطا و تخلّف معقول نيست و در نتيجه مضامين وحى به نحوى كه از مصدر وحى صادر مى‌شود بعينه به مردم برسد؛ يعنى نبى در تلقى وحى و ضبط و حفظ آن و در رسانيدن آن به مردم هيچ‌گونه خطا و خيانتى نداشته باشد، قول او مصون باشد و فعل او نيز نظر به اين‌كه فعل از مصاديق تبليغ است، بايد از هرگونه تخلّف و معصيت مصون باشد، يعنى قولًا و فعلًا قبل از نبوت و بعد از نبوت، از معصيت اعم از كبيره و صغيره منزّه باشد، زيرا همه اين مراحل به بيان احكام مربوط است و در خارج از احكام معصيتى نيست.

اين بحث اطراف زياد دارد و ممكن است براى مزيد توضيح به جلد سوم‌ الميزان‌ يا كتاب‌ شيعه در اسلام‌ يا رساله وحى و شعور مرموز مراجعه بفرماييد.