عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
پرسش و پاسخ
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.
عرفان و حکمت > پرسش و پاسخ > چرا بعضی انسان‌ها دچار احساس پوچی می‌شوند؟

چرا بعضی انسان‌ها دچار احساس پوچی می‌شوند؟

چرا بعضي انسانها دچار احساس پوچي مي‌شوند؟

آیت الله جوادی آملی
پاسخ:۱

منبع: نسيم انديشه دفتر اول - صفحه ۱۷۳ و ۱۷۴


براي آنكه با هدف كار نمي‌كند. از معصومان رسيده است:

«النّاسُ مَعادنُ كمعادنِ الذّهبِ و الفضّة»[۱]؛ انسانها مانند معادن نقره و طلا هستند كه در درون خود گوهر مي‌پرورانند. البته انسان مانند موزه نيست كه اشياي گرانبهاي جهان خارج را در آن جمع مي‌كنند. انسان چون درياست كه در درون خود گوهر مي‌پرورد:

چو دريا به سرمايه خويش باش

هم از بود خود سود خود بر تراش [۲]

همه گوهرهاي دريا، پرورش يافته خود درياست و كسي از خارج آنها را در دريا نمي‌ريزد. انسان از هر دريايي درياتر است و از هر اقيانوسي اقيانوس‌تر؛ وقتي مي‌تواند گوهري بپروراند، چرا احساس پوچي كند. احساس پوچي در انسان به معني پوچي دنيا و متعلقات آن است. اينكه هر روز يكي مي‌رود و ديگري به جاي او مي‌نشيند، نشانه ناپايداري و پوچي مقامات دنيوي است.

پانویس

۱. الكافي، ج ۸، ص ۱۷۷.

۲. كليات نظامي گنجوي، ج ۱، شرفنامه، ص ۶۵۴.