عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
پرسش و پاسخ
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.
عرفان و حکمت > پرسش و پاسخ > معنای وحدت وجود چیست؟

معنای وحدت وجود چیست؟

بعضى مى‌گويند تمام موجودات و هستى‌ها از وجود خدا سرچشمه گرفته، پس تمام به‌طور كلى در زمينه وحدت وجود خداست لكن به صور مختلف هستى‌ها را مى‌بينيم؛ مثلًا بعضى را درخت، بعضى را سنگ، بعضى را آدم و امثال ذلك، جواب چيست؟

علامه سید محمد‌حسین طباطبائی
پاسخ:۱

منبع: بررسى‌هاى اسلامى(به كوشش سيد هادى خسرو شاهى)، ج‌۲، ص: ۱۶۸

ادلّه و براهينى كه خدا را براى عالم اثبات مى‌كنند، عالم را فعل خدا و خدا را فاعل عالم معرفى مى‌كنند و بديهى است كه فعل غير از فاعل بايد باشد و اگر فعل عين فاعل باشد، بايد شى‌ء (فاعل) قبل از وجود خودش (فعل) وجود داشته باشد، پس عالم غير از خداست و بنابراين، اين‌كه گفته شده، «پس تمام به‌طور كلى در زمينه وحدت خدا است. الخ» غلط است.