عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
پرسش و پاسخ
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.
عرفان و حکمت > پرسش و پاسخ > فرق بین عبادات فردی و عبادات اجتماعی چیست؟

فرق بین عبادات فردی و عبادات اجتماعی چیست؟

عبادات فردي زودتر انسان را به كمال مي‌رساند يا عبادات اجتماعي؟

آیت الله جوادی آملی
پاسخ:۱

منبع: نسيم انديشه دفتر اول - صفحه ۱۴۳ و ۱۴۴


قسمتي از عبادات فردي واجب است و حتماً بايد به صورت فردي انجام گيرد و قابل تغيير يا تبديل نيست؛ اما اگر بخواهيم مستحبات فردي را با خدمات اجتماعي بسنجيم، به يقين خدمات اجتماعي از اهميت والاتري برخوردار است؛ براي مثال اگر انسان مشغول خدمتي است كه جامعه را به راهي صحيح هدايت مي‌كند و دلهاي زيادي را به دين و خدا نزديك مي‌كند، البته اثر اين كار بسيار بيشتر است؛

امّا اگر كسي با نماز يا روزه مستحبي از چنين خدماتي محروم مي‌شود، بايد كار اجتماعي را انتخاب كند كه اثر بيشتري دارد. كارهاي اجتماعي در صورتي كه ديني باشد و دلهاي مردم را به نظامي الهي دعوت كند، بر مستحبات فردي ارجح است.