عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
پرسش و پاسخ
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.
عرفان و حکمت > پرسش و پاسخ > شیطان که خود از آتش است، چگونه در جهنم خواهد سوخت؟

شیطان که خود از آتش است، چگونه در جهنم خواهد سوخت؟

شيطان كه خود از آتش است، چگونه در جهنم خواهد سوخت؟

آیت الله جوادی آملی
پاسخ:۱

منبع: نسيم انديشه دفتر دوم - صفحه ۶۰


اصل خلقت شيطان از آتش است؛ اما عناصر ديگري هم در وجود او دخالت دارد؛ مانند انسان كه اصل خلقت او از خاك است، ولي عناصر ديگري در وجودش به چشم مي‌خورد. خاك نخست به صورت پوست و گوشت درآمده و سپس نيروي حساس و درك كننده به او اضافه شده كه درد را احساس مي‌كند. وقتي سنگي به كلوخي برخورد مي‌كند، نرم مي‌شود؛ ولي چون درك ندارد، دردي احساس نمي‌كند. در صورتي كه آن هم خاك است.

شيطان نيز از آتش و نيروي ادراك كننده خلق شده است. با اين نيرو اگر مؤثري در وجود شيطان اثر بگذارد، آن را درك و احساس مي‌كند، بنابراين، خلقت شيطان از آتش است؛ ولي روح و قدرت درك موجب مي‌شود كه آتش جهنم او را بسوزاند.