عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
پرسش و پاسخ
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.
عرفان و حکمت > پرسش و پاسخ > دلیل عقلی بر وجود مجردات چیست؟

دلیل عقلی بر وجود مجردات چیست؟

دليل عقلى بر وجود مجردات غير از امكان اشرف؟

علامه سید محمد‌حسین طباطبائی
پاسخ:۱

منبع: بررسى‌هاى اسلامى(به كوشش سيد هادى خسرو شاهى)، ج‌۲، ص: ۱۷۷

به كتب شيخ كه قائل به امكان اشرف نيست بايد رجوع كرد، علاوه از طرق مختلف ديگر نيز وجود مجرد را (به معناى مجرد فى‌ذاته و فعله) مى‌شود اثبات كرد، مثل اين‌كه بگوييم اول صادر بايد مجرد باشد، زيرا فعليّت كمالى بالضروره خواهد داشت و اگر قوه كمالى هم داشته باشد، مادّى و مركب از ماده و صورت خواهد بود اجزاى شيئى تقدم وجودى به خود شيئى دارند، پس ماده و صورت قبل از آن صادر خواهند بود و اين خلف است. و هم‌چنين از راه تجرد صورت علميه كه به ثبوت رسيده، تجرد ذاتى نفس و از راه تجرد نفس، تجرد تام علت فاعليش را مى‌شود اثبات كرد.