عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
پرسش و پاسخ
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.
عرفان و حکمت > پرسش و پاسخ > بازگشت بدنها به این دنیا در فرض شبهه آکل و ماکول چگونه ممکن خواهد بود؟

بازگشت بدنها به این دنیا در فرض شبهه آکل و ماکول چگونه ممکن خواهد بود؟

در مورد رجعت اگر افرادی بدنهایشان سوخته و خاکستر شده و یا مأکول حیواناتی شده باشند و خلاصه شبهه آکل و مأکول پیش آید، بازگشت بدنشان به چه نحو تصویر می شود؟!

حاج شیخ محمد حسن وکیلی
پاسخ:۱

ظاهراً راه حلش همان فرمایش مرحوم ملاصدرا است که تشخص بدن به نفس است و هیچ نیازی به عینیت بدن سابق و لاحق از حیث جسم نیست و اتحاد روح با دو بدن مغایر نیز لازم نمی‌آید چون بدن لاحق با سلولهائی مانند قبلی و با همان خصوصیات می‌تواند محقق شود علاوه بر آنکه ظاهراً حق آنست که روح ارتباط مستقیمش با مغز است نه با بقیه اجزاء لذا همه اجزاء بدن (مثل معده و کلیه و قلب و ...) قابل تعویض است مادامی که قابل اتصال به مغز باشد.

بدن اولیه چون از مجرای خاص به وجود می‌آید تمام سلولهایش با روح متناسب است و ظل و عکس آن است ولی بقاءاً ضرورتی در این امر نیست.