عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
دانشنامه
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.

ذوالنون مصری

انتشار: سه‌شنبه ۱۳ رجب ۱۴۳۵

ذوالنون مصري

ذوالنون مصری اهل «إخميم» مصر و از اركان عمدة عرفاست. شاگرد «اسرافيل مغربي» و استاد عارفان بزرگي همچون‌ سهل تستري و ابوسعيد خزاز است. او در فلسفه تسلط كامل داشته و عرفان را به زبان رمزي مطرح مي‌كرده است. وفات او در سال ۲۴۵ق روي داده است.

مقالات مرتبط

مربوط به دسته های: قرن اول تا چهارم هجری -