عرفان و حکمت
عرفان و حکمت در پرتو قرآن و عترت
تبیین عقلی و نقلی عرفان و حکمت و پاسخ به شبهات
صفحه‌اصلیدانشنامهمقالاتتماس با ما

ابوالحسن خرقانی

فهرست
  • ↓۱- شيخ‌ابوالحسن خرقاني

شيخ‌ابوالحسن خرقاني

پس از ابوالعباس قصاب آملي كه از اطراف و اكناف به‌سوي او مي‌آمدند، خرقان محل آمد‌وشد صوفيان و عارفان بود، همچنان كه ابوالعباس دربارة شاگرد خود گفته بود: «اين بازارك ما با خرقاني افتد».

ابوسعيد ابوالخير، ابوالقاسم قشيري و ابن‌سينا با خرقاني ملاقات داشته‌اند. وي در سال ۴۲۵ق درگذشت.

مربوط به دسته های:قرن پنجم و ششم هجری -