عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
دانشنامه
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.

ابوالحسن خرقانی

انتشار: سه‌شنبه ۱۳ رجب ۱۴۳۵
فهرست
 • ↓۱- شيخ‌ابوالحسن خرقاني

شيخ‌ابوالحسن خرقاني

پس از ابوالعباس قصاب آملي كه از اطراف و اكناف به‌سوي او مي‌آمدند، خرقان محل آمد‌وشد صوفيان و عارفان بود، همچنان كه ابوالعباس دربارة شاگرد خود گفته بود: «اين بازارك ما با خرقاني افتد».

ابوسعيد ابوالخير، ابوالقاسم قشيري و ابن‌سينا با خرقاني ملاقات داشته‌اند. وي در سال ۴۲۵ق درگذشت.

مربوط به دسته های: قرن پنجم و ششم هجری -