عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
پرسش و پاسخ
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.
عرفان و حکمت > پرسش و پاسخ > حکمت صدرایی مکتبی ضد پیشرفت و تحول؟!

حکمت صدرایی مکتبی ضد پیشرفت و تحول؟!

بسم الله الرحمن الرحیم

نظر استاد راجع به مطلب ذیل چیست؟

انقلاب اسلامی مبتنی بر فقه مردمی است و صدرایی نیست. فلسفه صدرا ضد تحول و پیشرفت است؛ درست است که حرکت جوهری در آن رخ می‌دهد اما مسئله وحدت وجود این مکتب فلسفی را به مکتب ضد پیشرفت و تحول نزدیک می‌کند.

حاج شیخ محمد حسن وکیلی
پاسخ:۱

این گونه اظهار نظرها فقط ناشی از ناآشنائی با اصطلاحات و مطالب فلسفی است.

بنده معتقد نیستم که انقلاب اسلامی محصول مستقیم حکمت صدرائی است ولی هیچ شکی نیست که وحدت وجود هیچ ربطی به ضد پیشرفت و ضد تحول بودن ندارد.

اما اینکه انقلاب اسلامی با فلسفه صدرایی چه نسبتی دارد؟ در یادداشتی عرض کرده‌ام.